Wojewódzki Związek Pszczelarzy                                                Opole, dnia 01.02.2023 r.

                    w Opolu

 

 

                                                                                   Panie/Panowie

                                                                                   Prezesi Kół Pszczelarskich

                                                                                   WZP w Opolu

                                                                                   (wszyscy)

Szanowni Państwo.

Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (…) pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa – działanie na rzecz pszczelarstwa „Opolska pszczoła miodna”, do którego planujemy przystąpić. Całkowita kwota na ww. zadanie to 200 000 zł, przy potrzebie zaangażowania środków własnych zainteresowanych udziałem na poziomie minimum 20%.

Działanie ma polegać na wspieraniu działań mających na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie województwa opolskiego i upowszechnianiu jej roli w środowisku naturalnym tj.

  1. Utrzymaniu zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów z prebiotykami i/lub z witaminami dla pszczół.
  2. Nasadzenia roślin miododajnych – roślin drzewiastych.
  3. Spotkania edukacyjne, warsztaty, działania informacyjne (np. broszury), pokazy, wyjazdy studyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego w zakresie utrzymania zdrowotności i liczebności rodzin pszczelich oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.

Zadanie powinno uwzględnić formy wsparcia dla jak największej liczby odbiorców z województwa opolskiego, a w szczególności pszczelarzy, określać jednolite zasady i wymagania dla wszystkich pszczelarzy niezależnie od tego czy są zrzeszeni w związki branżowe (realizacja zadania z zachowaniem równego traktowania potencjalnych beneficjentów).

Zadanie powinno wpłynąć na zwiększenie zdrowotności i poprawę warunków fitosanitarnych pszczoły miodnej i/lub wiedzy o roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.

Uwzględniając pkt. 1 tj. „utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów z prebiotykami i/lub z witaminami dla pszczół”, oraz wszystkie ww. uwarunkowania planujemy przystąpić do konkursu. Wnioskować będziemy o dofinansowanie do zakupu 1 kg ciasta z prebiotykami i/lub z witaminami dla pszczół dla pszczelarzy, którzy zadeklarują taką chęć. Przyznaną kwotę podzielimy przez liczbę zadeklarowanych rodzin pszczelich. Następnie po wynegocjowaniu ceny i wybraniu dostawcy ciasta dokonamy zakupu. Istotne dla chętnych jest:

  • Wkład własny pszczelarz wyniesie minimum 20% wartości ciasta.
  • Ilość zgłoszonych rodzin nie może być większa od ilości rodzin w bazach danych (WZP, ARiMR), może być natomiast mniejsza.
  • Rozstrzygnięcie konkursu będzie do 20 maja (nie pozwoli więc na wiosenne dokarmianie!).

W związku z powyższym bardzo proszę do dnia 15 lutego poinformować pszczelarzy oraz sporządzić i przesłać do Biura WZP listę chętnych wraz z ilością rodzin (odpowiadać to będzie ilości ciasta w kilogramach, które planuje pszczelarz kupić z dofinansowaniem). Ofertę musimy złożyć do dnia 19 lutego i muszą się w niej znaleźć dane o ilości zainteresowanych oraz ilości rodzin pszczelich do konkursu.

 

                                                           Z pszczelarskim pozdrowieniem

 

Antoni Ożóg

opolski festiwal pszczelarski.jpg

W związku zainteresowaniem pszczelarzy zakupem środka VIAEAPIS
(m.in. chroniącego pszczoły przed zatruciami)
informuję, że od środy będzie on dostępny w naszym sklepie.
Witam Wszystkich!
W dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 09.00 (sobota) w Opolu w aulii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ul. Ozimska 63 odbędzie się szkolenie adresowane do pszczelarzy na temat: 
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Wpływ obcych dodatków do surowca woskowego przeznaczonego do wyrobu węzy na osobniczy rozwój rodziny pszczelej – dlaczego potrzebny jest analizator wosku?”.
  • Dr. Marek Pietrow – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Przyczyny i rodzaje zafałszowań wosku pszczelego oraz metody ich badania – wykorzystanie analizatora WAXO”.
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „W jaki sposób można uchronić pszczoły przed wytruciem neonikotynoidami na pożytkach?”. (WitaeApis).
Szkolenie ma ścisły związek z planowanym przez WZP w Opolu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zakupem analizatorów wosku WAXO. Na szkoleniu odbędzie się praktyczny pokaz wykorzystania tego urządzenia.  Pszczelarze zainteresowani uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia proszeni są o przesłanie następujących danych: Imię i Nzwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Są one potrzebne do przygotowania zaświadczeń dla uczestników w oparciu o przepisy MEN. Szkolenie nie jest objęte programem dotacyjnym! Koszt uczestnictwa 30 zł od osoby.
Zainteresowani zgłoszenia proszę przesłać na mój e-mail natomiast wpłaty na konto Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu nr 98 2030 0045 1110 0000 0042 4850 z adnotacją SZKOLENIE OPOLE 23.04.2022.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc w przypadku gdy zgłoszone osoby nie będą mogły przybyć proszę o jak najszybszą informację, aby dać szansę uczestnictwa innym zainteresowanym.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Antoni Ożóg

Nowa siedziba biura WZP i Sklepu Pszczelarskiego mieści się w Opolu przy ul. Haliny Poświatowskiej 3-5 (w podwórku, obok Szkoły Tańca Kwiatkowski-Górecka).