20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

  1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
    W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
  2. producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu (§13zh).
    Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

D20210926

Szanowni Państwo, 

aby móc nadal szkolić naszych pszczelarzy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kierunki pszczelarz i technik pszczelarz zaoczne) CDS Lider prowdząca aktualnie Policealną Szkołę Zawodową w Charbielinie (w której szkolą się pszczelarze zaocznie) musi na terenie województwa opolskiego posiadać przynajmniej jedną klasę dzienną młodzieży (po 8 klasie). Narzucają to nowe przepisy oświatowe. Wtedy będzie mogła ona prowadzić również kursy dla pszczelarzy na terenie województwa Dolnośląskiego (w ramach filii tak jak ma to miejsce aktualnie w Głubczycach i Kłodzku).  Licząc osoby zgłoszone do egzaminów w czerwcu naszą szkołę w ciągu dwóch lat ukończy ponad 500 osób. Kolejne 300 osób ukończyło podstawowy kurs pszczelarski. Niech to będzie odpowiedź czy jest taka potrzeba i zainteresowanie.

Postanowiliśmy podjąć wspólnie próbę ratowania szkolnictwa pszczelarskiego i trwa rejestracja Technikum dla młodzieży LIDER w Głuchołazach, w którym chcemy otworzyć kierunek TECHNIK PSZCZELARZ (druga szkoła po Pszczelej Woli) oraz TECHNIK AGROBIZNESU. Już mamy podpisaną umowę na wynajęcie obiektu (budynek Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach) oraz umowy z firmami agrobiznesu, w tym pasiekami w których młodzież będzie odbywać praktyki. Oba kierunki dają kwalifikacje rolnicze (prawo zakupu i dziedziczenia ziemi). Uzyskaliśmy także wsparcie lokalnych władz oraz świata mediów. Chcemy by była to szkoła ucząca na jak najwyższym poziomie i dlatego objęto ją wsparciem ze strony pszczelarzy z Miejsko Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach. Polegać ono ma na stworzeniu uczącej się młodzieży już od pierwszego roku nauki możliwości  posiadania własnej mini pasieki w ramach pasieki przyszkolnej. Z uwagi na to, że w Policealnej Szkole Zawodowej w Charbielinie (miescowość pobliska) odbywa sie nauka pszczelarzy w ramach kursów podstawowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zaoczne szkolenie – kierunki PSZCZELARZ I TECHNIK PSZCZELARZ) młodzież będzie mogła nieodpłatnie uczestniczyć w tych szkoleniach. Funkcjonująca po stronie Czeskiej (Jesenik) szkoła średnia szkoli również techników pszczelarzy co stwarza dodatkową możliwość poszerzania wiedzy naszych uczniów. 

Z uwagi na to, że w naszym rejonie (w zasadzie obejmującym kilka sąsiednich województw) nie szkoli się aktualnie młodzieży na kierunku TECHNIK PSZCZELARZ, a dotychczasowe próby otwarcia takiego kierunku przez istniejące szkoły niestety się nie powiodły, chcemy dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona potencjalnych chętnych. Nasze kursy kończyło wielu młodych pszczelarzy, którzy chcieli uczyć się w takim technikum jednak klasy z tym kierunkiem nie udawało się otworzyć. Oceniam, że leży to w interesie całego środowiska pszczelarzy i dlatego liczę na Wasze wsparcie poprzez rozpropagowanie informacji o szkole wśród pszczelarzy oraz dotarcie z nią do jak najliczniejszej grupy uczniów klas ósmych jako potencjalnie zainteresowanych nauką w nowej szkole.

Zgodnie z paragrafem 34 punkt 10 statutu informujemy, że:
wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2020 ulega zmianie i wynosi:
– członkowska 60,00 zł, z czego 30,00 zł dla Koła, 30,00 zł dla WZP
– ulowa 4,00 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 2,00 zł dla Koła, 2,00zł dla WZP.

 

WPR 2020-2022
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA